راهنمای آموزش

جمع اعداد یک رقمی با حاصل دو رقم در پایه ی اول

در پاسخ همکارانی که جمع اعداد با حاصل دورقمی را خواسته بودند:

آموزش این نوع جمع ها را با ابزارهای متفاوت باهم از نظر می گذرانیم:

برای مثال آموزش =8 + 6

1- تدریس با ابزار انگشتان

همان گونه که قبلاً آموزش داده اید ؛ دانش آموزان عددد6را به صورت (1 و 5 ) ؛ عدد 7 را به صورت ( 2 و 5 ) ؛ عدد8 را به صورت (3 و 5 )؛ عدد 9 را به صورت ( 4 و 5 ) اموخته اند.

برای اینکه دانش آموزان را برای فرا گرفتن این نوع جمع ها آماده کنید باید قبل از آن تمرینی عملی با دانش آموزان داشته باشید.وآن اینکه دانش آموزان باید یاد بگیرند عدد 5 را که به عنوان مبنا فرا گرفته اند ؛ در ذهن مجرد خود نگهداری کنند .

به دانش آموزان بگویید ،عدد 6 را با انگشتان دست نشان دهند .وقتی نشان دادند به آنها بگویید،بچه ها می خواهیم طور دیگر عمل کنیم وقتی عدد6 را می خواهیم نشان دهیم میتوانیم 5 آن را روی دوشمان (شانه-منظور ذهن مجرد) بگذاریم ،و1 آن را باانگشت نشان دهیم.« این کار را می توانید به صورت مجسم وبا چینه ها عملاً نشان دهید . چینه ی پنج تایی را روی شانه ی خود بگذارید و یک چینه ی دیگر را به طرف آن ببرید» بنابر این وقتی 1 انگشت دست را به طرف شانه می بریم ،یعنی 1 و آن 5 که روی شانه داریم. که همان 6 است.

این تمرین را برای عدد های 7 و8 و 9 نیز انجام دهید. از دانش آموزان بخواهید این کار را چند بار انجام دهند.مثلاً 2 انگشت به طرف شانه ببرند وبگویند 7 . همین طور 3 انگشت به طرف شانه ببرند وبگویند 8 . 4 انگشت به طرف شانه ببرند وبگویند 9

وقتی مطمئن شدید دانش آموزان یاد گرفتند تدریس را آغاز کنید.

به دانش آموزان بگوییدبا یک دست عدد 6 را نشان دهند. دانش آموزان 1 انگشت را به طرف شانه می برند. سپس بگویید با دست دیگرعدد 8 را نشان دهند. دانش آموزان 3 انگشت خود را به طرف شانه می برند. حالا به بچه ها بگویید انگشتان دست خود را انتقال دهند.دانش آموزان 1 و3 را انتقال داده می شود 4

بگویید پس بچه ها 5 تا روی این شانه داریم 5 تا هم روی آن شانه ، می شود 10 (1دسته ی ده تایی) و 4تا هم انگشتان دست که جمعاً می شوند 14

2- تدریس با چوب خط

دانش آموزان عدد 6 را با چوب خط نشان دهند . سپس عدد 8 را نیز با چوب خط نشان دهند .به آنها طوری آموزش دهید که 3 تا چوب خط عدد 8 را کنار1 چوب خط عدد 6 بکشند . حالا دو تا چوب خط کامل دارند که می شود 10(1دسته ی ده تایی) با 4 تاچوب خط دیگر می شود 14

3- تدرس با محور اعداد

دانش آموزان 6 واحد را از نقطه ی صفر روی محور می شمارند وبه عدد 6 که رسیدند،یک کمان می زنند . سپس به دنبال آن 8 واحد می شمارند ، به عدد 14 می رسند ویک کمان دیگر می زنند . عدد 14 پاسخ جمع می باشد

4- رنگ آمیزی با میله های ده تایی

دو میله ی ده تایی روی تخته سیاه می کشیم . از دانش آموزی می خواهیم با گچ رنگی 6 خانه ی میله ی ده تایی را رنگ کند . به دنبال آن 8 خانه با رنگ دیگری رنگ کند. دامش آموز چهار خانه ی میله اول را رنگ کرده وچهار خانه نیز از میله ی دوم رنگ می کند. قسمت های رنگ شده ا میله ی ده تایی و4 یکی می باشد که می شود 14

[ سه شنبه هفدهم بهمن ۱۳۹۱ ] [ 23:54 ] [ ]

دانلودراهنماي معلم درس ریاضی پايه دوم و ششم

پيش نويس راهنماي معلم پايه دوم

دانلود فايل

پيش نويس راهنماي معلم پايه ششم

فصل اول : کسر متعارفی درس اول : دانلود کسر – عدد مخلوط ( صفحه ی 2 الی 5 )

فصل اول : کسر متعارفی درس دوم :دانلود مقایسه و ساده کردن کسرها ( صفحه ی 6 الی 9 )

فصل اول : کسر متعارفی حل مسئله : دانلود راهبرد رسم شکل ( صفحه ی 10 الی 11 )

فصل دوم: عدد های اعشاری درس اول :دانلود نمایش اعشاری عددها ( صفحه ی 22 الی 25 )

فصل دوم : عدد های اعشاری درس دوم : دانلود جمع ، تفریق وضرب عددهای اعشاری ( صفحه ی 26 الی 29 )

فصل دوم : عددهای اعشاری درس سوم : دانلود تقسیم یک عدد بر عددهای طبیعی ( صفحه ی 32 الی 35 )

فصل دوم : عددهای اعشاری حل مسئله :دانلود راهبرد الگویابی ( صفحه ی 30 الی 31 )

فصل چهارم : عددها تقریبی درس اول : دانلود تقریب زدن – قطع کردن ( صفحه ی 62 الی 65)

فصل چهارم : عددها ی تقریبی درس دوم :دانلود تقریب زدن – گرد کردن ( صفحه ی 66 الی 69)

فصل چهارم : عددها ی تقریبی درس سوم : دانلود نمایش عدد های تقریبی روی محور ( صفحه ی 72 الی 75)

فصل چهارم : عددهای تقریبی درس چهارم : دانلود محاسبه ی تقریبی و ترتیب انجام عملیات ( صفحه ی 76 الی 78)

فصل چهارم : عددهای تقریبی حل مسئله : دانلود راهبرد حل مسئله ی ساده تر ( صفحه ی 70 الی 71 )

فصل ششم : آمار و احتمال درس اول : جمع آوری و نمایش داده ها ( صفحه ی 102الی 105 )

منبع: گروه درسی ریاضی

[ سه شنبه بیست و پنجم مهر ۱۳۹۱ ] [ 20:46 ] [ ]

اموزش مربع های شگفت انگیز ( سودوکو ها ) به دانش آموزان کلاس اول

برای اموزش مربع های شگفت انگیز ( سودوکو ها ) به دانش آموزان کلاس اول باید نکات زیر را مورد توجه قرار دهید:

مربع های شگفت انگیز از مصداق های حل مسئله هستند که از ابتدای کتاب تا انتهای کتاب به کرات آمده است.اگر از همین ابتدای سال به خوبی آموزش داده شود دانش آموزان با مشکلی مواجه نخواهند شد وسودوکو های عددی مشکل را نیز به راحتی حل می نمایند

- درابتدا باید مفهوم ردیف وستون رابه دانش آموزان آموزش دهید طوری که دانش آموزان کاملاً قادر به درک این مفاهیم باشند.

- بر روی تخته سیاه جدولی به شکل زیر رسم نمایید وبا رنگ کردن ردیف ها وشمارش ردیف های جدول این مفهوم را برای دانش آموزان جا بیندازید.

- در صورت داشتن کمد یا کتابخانه ی کلاسی به ردیف های آن اشاره کنید

- به ردیف های جدول حروف الفبای وبرنامه ی کلاسی اشاره کنید.

2- جدول روی تخته راپاک کنید ودوباره جدولی رسم کنید .این بار خطوط را عمودی بکشید وبا رنگ کردن ستون ها وشمارش آن ها مفهوم ستون را آموزش دهید.

- از چند نفر دانش آموزکلاس بخواهید درجلوی کلاس بر روی موزاییک های کلاس به شکل ردیفی بایستند.

- مجدداً از آنها بخواهید به شکل ستونی بایستند.

- از آنها بپرسید در صف کلاس به شکل ردیفی می ایستند یا ستونی ؟

3- در مرحله ی بعد مطمئن شوید دانش آموزان قادر به نگهداری ذهنی رنگها در ذهن خود هستند.

- برای این منظورسه قطعه گچ به رنگ های مختلف را به دانش آموز نشان دهید. از اوبخواهید رنگ هارا به خاطر بسپارد.سپس دست ها را در پشت خود برده یکی از گچ ها را بردارید . ازدانش آموز بپرسیدد کدام رنگ نیست ؟ می توانید از مهره های رنگی چرتکه یا چینه های رنگی استفاده کنید.

4- جدولی دارای سه ردیف وسه ستون روی تخته ی کلاس رسم نمایید.سه تا گچ به رنگ های متفاوت به دانش آموزان نشان دهید و.رنگ آنها را بپرسید..با اشاره به ردیف اول بپرسید این ردیف چند خانه دارد؟ پس از دریافت پاسخ سه خانه ، بگویید می خواهیم این سه خانه را با این سه رنگ گچ که داریم ، رنگ کنیم ،هر خانه را یک رنگ.

- بگویید حالا می خواهیم ردیف دوم را نیز به همین شکل رنگ کنیم .در هر خانه طوری رنگ را باید انتخاب کنیم که بارنگ بالایی آن مثل هم نباشد.ردیف سوم را نیز به همین شکل توضیح داده وکامل می کنیم.

- حالا به ستون ها اشاره می کنیم ومی گوییم بچه ها ببینید هیچ کدام از رنگ ها در ستون ها هم تکراری نیستند وهر سه رنگ هم وجود دارد.

5- جدولی روی تخته رسم می کنیم وسه تا گچ رنگی به دانش آموزانی که یاد گرفته اند می دهیم ومی خواهیم .جدول سودوکو را به شیوه ای که فرا گرفته اند ،رنگ نمایند.

6- می توانید جهت آگاهی از میزان یادگیری آزمون عملکردی طراحی نمایید.

دانلود آزمون عملکردی سودوکو

[ یکشنبه شانزدهم مهر ۱۳۹۱ ] [ 23:3 ] [ ]

دانلود روش تدریس ریاضی ششم دبستان

آموزگاران کلاس ششم دانلود کنند:

لطفا جهت دانلود کليک راست نماييد و save target as را انتخاب نماييد.

روش تدريس رياضي ششم ابتدايي

از ابتدا تاصفحه ۱۷

منبع:گروه درسی ریاضی

[ چهارشنبه پنجم مهر ۱۳۹۱ ] [ 15:47 ] [ ]

دانلود ریاضی ششم

مقدمه (269 KB)
بخش اول (4812 KB)
بخش دوم (3448 KB)
بخش سوم (2416 KB)

یا از لینک های زیر دانلود کنید:

ریاضی ششم (تصحیح شده 8 قسمت کامل)
قسمت 1
قسمت 2
قسمت 3
قسمت 4
قسمت 5
قسمت 6
قسمت 7
قسمت 8

منبع لینک دانلود: http://tosifi2001.mihanblog.com/

[ شنبه هفتم مرداد ۱۳۹۱ ] [ 5:33 ] [ ]

دانلود کتاب ریاضی اول ابتدایی چاپ ۱۳۹۱ با تجدید نظر واصلاح

مقدمه (470 KB)
بخش اول (9286 KB)
بخش دوم (2907 KB)
بخش سوم (8670 KB)
بخش چهارم (5447 KB)
بخش پنجم (6118 KB)
بخش ششم (2916 KB)
بخش هفتم (3568 KB)

جهت دانلود کلیک راست کنید وگزینه ی ... save target as راانتخاب کنید.

منبع : پایگاه کتابهای درسی

[ سه شنبه سوم مرداد ۱۳۹۱ ] [ 0:23 ] [ ]

دانلود پیش نویس کتاب ریاضی کلاس دوم ابتدایی ۹۱

برای دانلود روی لوگوی زیر کلیک نمایید:

منبع :گروه ریاضی دفتر برنامه ریزی

حجم فایل زیاد می باشد.لطفا پس از دريافت فايل آن را از حالت zip خارج نمایید

حجم فایل زیپ:۱۳،۳مگا بایت

حجم فایل :۱۹،۱ مگابایت

[ پنجشنبه هشتم تیر ۱۳۹۱ ] [ 6:16 ] [ ]

دانلود آزمون مداد کاغذی ریاضی کلاس اول

دانلود

کلیک کرده گزینه ی save target As را انتخاب نمایید

[ شنبه سی ام اردیبهشت ۱۳۹۱ ] [ 0:43 ] [ ]

روش تدریس ریاضی اول صفحه 174

بسیاری از آموزگاران مسئله های صفحه ی آخر کتاب برایشان مورد سؤال است .

آموزگاران گرامی اطلاع دارید که رویکرد اصلی کتاب حل مسئله است .این رویکرد درسرتاسرکتاب سعی نموده است از همان ابتدا از طرق مختلف وتمرین های گوناگون مثل انواع الگوهای هندسی وعددی ،مربع های شگفت انگیز وتقارن ها، واین همه جلو وعقب برگشتن هادر الگوها و... یک ورزش فکری دردانش آموزایجاد کند وباعث شود دانش آموز برروی مسائل تأمل وتعمق نماید وطی فرایند های فکری مسائل رابشکافدوسپس نسبت به حل آن اقدام نماید.برای این منظور و

در رابطه با این صفحه به نکات زیر توجه فرمایید:

1- هدف اصلی چنین مسئله ها یی که سه نمونه ی آن درآخر کتاب آمده است؛ تشخیص اطلاعات اضافی یا اطلاعات کم یک مسئله است.

2-  در این مسائل بین دانش آموز ومعلم بحث صورت می گیردوموجب می شود که دانش آموزان به فکرواداشته شوندواین اطلاعات اضافی  یا کم مسئله را استخراج کنند.

3-  توجه داشته باشید اینکه درمسئله ی اول چند مسافراز اتوبوس پیاده شدند یا پیاده نشدند مهم نیست؛ مهم این است که در یک فرایند فکری خود دانش آموز واقف شود که چه چیزی از او سؤال شده است . اول مسئله چه چیز به او گفته شده ودر آخر مسئله چه چیزی ازاو خواسته شده است .همچنین پی به این نکته ببرد که بقیه ی اطلاعات مسئله اضافی است.

 يك اتوبوس ٤٠ صندلی دارد. ٢٤ نفر مسافر در اتوبوس بودند كه به ايستگاه امام خمينی رسيد. ٤ نفر

از اتوبوس پياده شدند. حالا اتوبوس چند صندلی دارد؟

4-  یا در مسئله ی دوم وقتی تاکسی ها در انتهای مسیر ایستادند ؛بلاخره مسافران در انتهای مسیرازتاکسی ها پیاده شدند یا نشدند؟ ....،همین بحث ها وفرایندهای فکری باید در جریان یادگیری بین دانش آموزان صورت بگیرد ودست آخر به این نتیجه برسند که در صورتی که مسافران از تاکسی پیاده شده باشند ،3+4 هفت نفر پیاده شده اند در غیر این صورت کسی پیاده نشده است.

5-  در مسئله ی سوم دانش آموزان پس از مباحثه ی فکری باید خودشان به این نتیجه برسند که جابجایی کتاب ها در قفسه ها تاثیری در تعدادکتاب ندارد و تعداد کتاب ها همان 13+12 که روی هم 25 کتاب است ؛می باشد.

منبع:پیک آموزشی

[ یکشنبه بیست و چهارم اردیبهشت ۱۳۹۱ ] [ 17:13 ] [ ]
 

جدول اهداف،نشانه های تحقق و سطوح عملکرد

درس ریاضی پایه ی اول

دانلود

لینک مستقیم

نوع فایل Word  حجم: 218 kb  گروه درسی اول استان

[ جمعه بیست و دوم اردیبهشت ۱۳۹۱ ] [ 7:13 ] [ ]

دانلود راهنمای تدریس کتاب ریاضی اول ابتدایی

بررسی صفحه به صفحه ی کتاب (از اول تا صفحه ی ۱۷۵)

برای دانلود روی لوگوی زیر کلیک کنید

در ضمن  روش تدریس  در ایمیل مدارس منطقه نیز قرار داده شده است.

منبع :گروه درسی ریاضی  ودفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی

[ یکشنبه دهم اردیبهشت ۱۳۹۱ ] [ 14:37 ] [ ]
[ سه شنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۹۱ ] [ 0:24 ] [ ]

راهنمای حل جدول سودوکو

جدول سودوکو يه جدول ژاپنيه که بهش جدول اعداد متقاطع هم گفته ميشه. اين جدول يه جدول مربعي شکله که از 9 سطر و 9 ستون تشکيل شده. از طرفي به 9 تا مربع مساوي هم تقسيم شده بطوريکه اون مربع هاي 3 در 3 داخلي تو دل مربع اصلي قرار دارن که بهشون بلوک گفته ميشه (شکل زير)

Sudoku Puzzle Help

قانون هاي اين بازي شامل 4 شرط اصلي و ساده س :

  1. همه سطر و ستون ها شامل اعداد بين 1 تا 9 باشه.
  2. تو هيچ سطري عدد تکراري نباشه.
  3. تو هيچ ستوني عدد تکراري نباشه.
  4. تو هيچ بلوکي عدد تکراري نباشه ...

البته بعضي ها اعتقاد دارن براي جلوگيري از جواب هاي متعدد بهتره قانون پنجم رو هم به اين قانون ها اضافه کنيم که اونم تکراري نبودن تو قطرهاي مربعه که من بهش اعتقادي ندارم و اينجا هم اون قانون پياده سازي نشده ...

و اما روش حل ...

براي حل اين جدول روش هاي مختلفي گفته شده ولي من معتقدم هر کسي بايد خودش به يه روش و اصولي دست پيدا کنه. من خودم به عنوان کسي که مدتها جدول سودوکوهاي مختلف رو حل کردم و برنامه جدول سودوکوي اين سايت رو نوشتم يه روش ساده دارم که شايد به درد بقيه دوستان هم بخوره ...

اولا تو حل اين جدول به هيچ وجه عجله نکنين. جدول حروف متقاطع هم نيست که بشه دو يا چند نفره حلش کرد و يا از کسي کمک گرفت. اگر روي کاغذ بازي ميکنين يا مداد و پاک کن بردارين اگرم تو اينترنت يا گوشي موبايلتون بازي ميکنين نبايد عصبي بشين. بايد با خونسري کامل هي اشتباهات خودتون رو قبول کنين و با خونسردي اعداد اشتباه رو جابجا کنين تا به جدول نهائي دست پيدا کنين.

براي حلش بايد فکر کنين دارين يه معما رو حل ميکنين. بايد با خودتون حرف بزنين. دليل و منطق بيارين. چند تا عدد رو با هم مقايسه کنين. اگر فکر ميکنين عددي رو بايد تو سلولي بشونين واسش دليل داشته باشين که چرا ميتونه اون عدد اونجا باشه و يا چرا نميتونه فلان جا باشه ....

من به سطر يا ستون شانس اعتقاد دارم. اول بايد بگردين پيداش کنين. سطر يا ستون شانس سطر يا ستونيه که کمترين جاي خالي رو داره و از همون اول انگار چشمک ميزنه که بيا سمت من. من بهت کمک ميکنم که اين جدول رو حل کني. ربطي هم به سطح سختي جدول نداره. ميشه راحت پيداش کرد. مثلا تو جدولي که اين پائين ميبينين سطر هفتم جون ميده واسه شروع يا ستون شيشم از چپ ...

 

Sudoku Puzzle Help

ادامه ی مطلب را از دست ندهید

منبع :http://www.1doost.com/sudoku/help.htm  

در صورتی که دوست دارید مهارت خود رادرجند نمونه سودوکو به شکل آنلاین نشان دهید لطفا کلیک کنید:

جدول های سودوکو از ساده به مشکل

بازی سودوکو آنلاین


ادامه مطلب
[ پنجشنبه دهم فروردین ۱۳۹۱ ] [ 0:19 ] [ ]

روش تدریس ریاضی

صفحه 135

1-      از این صفحه آموزش اعدادبیشتر از 20 عملاً شروع می شود

2-      دانش آموزان قبلاًشمارش ده تا ده تا یا به عبارتی مضارب ده را یاد گرفته اندو جمع مضارب ده رانیز انجام داده اند.

3-      دراین صفحه دانش آموزان باید بین اشکال وجدول ارتباط برقرار کنند.

4-      دانش آموزان تعداد دسته های ده تایی ویکی های باقیمانده را در جدول ببرند.

5-      از طرف دیگر در این صفحه دانش آموزان باید با ثابت نگاه داشتن یکی ها واضافه کردن ده تایی هابه الگوهای ایجاد شده توجه ودقت کنند.

6-      دانش اموزان باید بتوانند با ثابت نگه داشتن یکی ها واضافه کردن ده تایی ها الگو های متفاوت ده را بسازند.

7-      دانش اموزان باید بتوانند عددهای دورقمی را از جدول خارج کنند ونام ان را بگویند.

صفحه 136و 137

1-      در این صفحه دانش آموزان بااشکال و ابزار های متفاوت مثل چینه ها،نی ،حتی نخود لوبیا دسته های ده تایی درست کنند.

2-      دانش آموزان تعداد دسته های ده تایی ویکی های باقیمانده را در جدول ببرند.

3-      دانش آموزان تعداد ده تایی ها ویکی ها را از جدول خارج کنند وعدد مربوطه را بنویسند.

4-      دانش آموزان باید به شکل استدلالی ومنطقی وبیان کلامی باید مکان ده تایی ها (در سمت چپ )ویکی ها (در سمت راست)را در جدول ارزش مکانی توضیح دهند.تا به این ترتیب هنگام خارج کردن ازجدول جای آنها را جابه جا ننویسند.

5-      درآموزش اعداد سه نوع نمایش وجود دارد که دانش آموز باید بین آنها ارتباط برقرار کند .یعنی ابتدا اشکال(اشیاء) را می بیند ،باارتباط کلامی وبیان کردن جای آنها، اعداد آن را در جدول می نویسد،سپس مجدداًاعداد را از جدول خارج می کند . بدین ترتیب بین ؛ اشیاء ← جدول ارزش مکانی ← عدد بدون جدول ؛یک ارتباط مثلث واربرقرارمی کند که.اضلاع این مثلث همان ارتباط کلامی دانش آموز می باشد .یعنی دانش آموز از هر نقطه ی این مثلث که شروع کند باید به همان نقطه برسد.

6-       درصفحه 137 طبق دستور ،دانش آموز اشکال را مستقیماًمی شمارد ،ابتدا عدد را می نویسد وسپس عدد راوارد جدول می کند.

 

صفحه 138 وصفحات مشابه آن

1-      یکی از مهارت هایی که باید در دانش آموزان ایجاد شود این است که بین الگوهای عددی والگوهای هندسی ارتباط برقرار کند.

2-      در قسمت اول الگوی عددی که به سر شماری نزدیک است(چوب خطی ) شمارش 5 تا 5 تا استفاده شده است.

3-      درقسمت دوم الگوی هندسی با چینه ها دنبال شده است .

4-      دانش آموزان باید ازساختار هندسی والگوی هندسی خارج شوند والگو را به شکل عددی محض بشناسند .یعنی بدون اینکه شکلی وجود داشته باشد، باید عدد هارا 5تا 5تا بنویسند .چون در بالای صفحه شکل آنها را دیده است.

5-      در مرحله ی بعد به شمارش به شکل معکوس مطرح شده است.

6-      توجه داشته باشید که علامت + و-  در زیر اعداد جمع وتفریق نیست؛بلکه الگو یابی است.مفهوم قبلی وبعدی مطرح است ( 5 تا بعدی5 تا قبلی یا 3تا بعدی 3تا قبلی ).یعنی دانش آموز باید  بتواند بگوید از 25 تا  5 تا کم شده ؛ شده 20 تا . یا 5 تا اضافه شده وشده 30 تا.(این مفهوم با محور اعداد نیز در ارتباط است.)

7-      دانش آموزان یک نوع نظم والگویابی عددی را فرامی گیرندولی در کنار آن بااین نوع آموزش ؛ به طور غیر مستقیم مضارب اعداد رانیز آموزش داده ایم.

8-      به یاد داشته باشید آموزش در این کتاب متفاوت است.کتاب با یک اصل شروع شده است وآن الگویابی است.الگویابی ازهمان ابتدای کتاب با الگوهای هندسی( با هدف ایجاد نظم) شروع شده است. نهایتاًاین الگوهای هندسی باید تبدیل به الگوهای عددی بشود .بچه ها باید از الگوهای عددی به سمت الگوهای عددی حرکت کنند.

9-      در ساعت های پایین صفحه یک نوع تقارن بین عقربه ها (ساعت 5 وساعت 7 ) وجود دارد.

10-  در ارزشیابی الگوها ی عددی فقط الگوی 5 تا 5 تا و 10 تا10 بدون شکل وابزار از دانش آموز خواسته شود .در بقیه موارد باید با رسم شکل همراه باشد.

صفحه 143 و 144 جمع چند عدد

1-      در قسمت بالای صفحه 143 دانش آموزان اعداد را با توجه به قسمت های رنگ شده می نویسند .سپس پاسخ جمع ها را با شمارش تعدادچینه های 5 تایی وباقیمانده ی آن می نویسند.

2-      برای جمع های نظیر = 10+10+5+5 نکات زیر را توجه داشته باشید:

الف) دانش اموزان قبلاً مضارب 10 وجمع آنها راتمرین کرده اند.مثلاً  جمع =20+10 رابه صورت 1 ده تایی و2 ده تایی می شود 3 ده تایی  یعنی 30 انجام داده اند.

ب) همچنین به جمع دو تا 5 تا که می شود 10 یعنی 1 بسته ی ده تایی مسلط است.از طرفی شمارش 5 تا5 را به شکل الگو تمرین کرده است.

ج) بنابر این باید این گونه جمع هارا به شکل ذهنی محاسبه کند .وبرای مثال بگوید: 5 با 5 می شود 10 تا ( 1 دسته ی ده تایی ) و1دسته ی ده تایی می شود 2 دسته ی ده تایی وا دسته ی ده تایی دیگر می شود 3 دسته ی ده تایی  . بنابر این 3 ده تایی می شود 30

در صفحه 144

دانش آموز تمام عبارت های جمع را باید باچوب خط  های 5تایی نشان بدهد.وبرای محاسبه هر دوچوب خط 5تایی را یک دسته ی ده تایی درنظر بگیرد وبعد باقیمانده ی چوب خط ها را به عنوان یکی ها در کنار آن بنویسد.مثلاً در جمع = 5 + 4 + 11 .ابتداعدد 11 را با دوچوب خط 5 تایی و1 چوب خط تکی نشان می دهد. بعد 4 تاچوب خط دیگر را کنار آن می کشد تا3جوب خط 5 تایی درست شود.در پایان برای 5 نیز یک چوب خط کامل می کشد . حالا 4 جوب خط 5 تایی دارد که می شود 2 تا ده تایی ،یعنی 20

منبع:پیک آموزشی

 

[ جمعه نوزدهم اسفند ۱۳۹۰ ] [ 14:45 ] [ ]

روش تدریس ریاضی اول ابتدایی

ابتدا صفحه 108

در این صفحه آموزگاران نکات زیر را مورد توجه قرار دهند.

-    دانش آموز عدد هر دسته را بدون جدول وبا نمایش چوب خط بیان می کند ومی نویسد.

-  چوب خط ابزاری است که دانش آموز اعداد دورقمی خارج از جدول را راحت تر با آن می شناسد.

-  درپایین صفحه محور اعداد معرفی می شود.

-  آوردن محور اعدادبه خاطر این است که دانش آموز عدد رابا مفهوم طول بشناسد.

-    روی محور خطوط مربوط به مضارب 5 بزرگتر کشیده شده است که دانش آموز نگاه و دید مربوط به 5 را داشته باشد.

صفحه 110

در این صفحه آموزگاران نکات زیر را مورد توجه قرار دهند.

-  در این صفحه جمع دوعدد باکمک انگشتان مطرح است.

-  برای مثال درجمع = 6 + 7 دانش آموز ابتدا عدد 7راکه 2و5 است با 2 تا انگشت  و5 تا که بر روی شانه (ذهن مجرد) قرار دارد ،باید نشان دهد.( آموزگارمی تواند به طور مجسم یک چینه ی 5 تایی را روی شانه ی خود بگذارد و2تا چینه را به طرف شانه ی خود ببرد وعملاً7 را به این شکل نشان دهد.) همین طوربه دانش آموزبگویید وقتی 2 انگشت خود را به طرف شانه می بریم ،یعنی 2تا و5 تا . برای عدد 6 نیز به همین شکل ، یعنی 1 انگشت به طرف شانه می بریم . دانش آموزان باید بداند که 5 تا نیز بر روی شانه  قرار دارد.

-   دانش آموز با اشاره به شانه هایش باید بگوید  « 5 تا با 5 تا می شود 10 تا » ،« 2 و1 هم می شود 3 تا که روی هم می شوند 13 تا »

-   در این جمع ها تأکید روی مبنای 5 است که دانش آموز باید آن رادر ذهن خودنگه دارد.

-   دانش آموز در انتقال باقی مانده های 5  یعنی 2 و1.آزاد است که انتقال بدهد یا ندهد.

-    به دست آوردن حاصل جمع به این شکل :1-قدرت ذهنی دانش آموز را بالا می برد.2-تفکر عددی را در دانش آموز پرورش می دهد.3-نگه داشت عدد ها در ذهن وقدرت حافظه را بالا می برد.4-باعث سرعت محاسبه در دانش آموز می شود.

-   آموزگاران توجه داشته باشند که این صفحه نیاز به تمرین فراوان دارد تا دانش آموزان با این روش خو گرفته ومسلط شوند

صفحه 114

 

در این صفحه آموزگاران نکات زیر را مورد توجه قرار دهند.

-    دانش آموز باید بدون شمارش اعداد با  نگاه کردن به دسته های 5 تایی حاصل جمع را پیدا کند.

-    دانش آموز باید در نظر داشته باشد که دو دسته ی 5تایی  یک دسته ی ده تایی است.به عبارت دیگر جمع 5 و5 که می شود 10  را با باقیمانده های آن جمع نماید.

-    در قسمت پایین  با توجه به اعداد باید شکل چینه ها رارنگ کرده ، سپس با نگاه کردن به چینه ها حاصل را بنویسد

-   بنابراین دراین صفحه دوحالت اتفاق افتاده است. یک باردانش آموز با شکل حرکت می کند .بار دیگربا عدد به شکل بر می گردد وپاسخ را می یابد.

نقل از پیک آموزشی

[ شنبه بیست و نهم بهمن ۱۳۹۰ ] [ 20:32 ] [ ]

تدریس درس ریاضی

پاسخ به چند سؤال آموزشی

ابتدا صفحه ی 90 ریاضی

آموزگاران گرامی درصفحه ی 90 توجه داشته باشند که یکی از راهبردهای حل مسئله یعنی تنظیم جدول نظام دار مطرح است و دانش آموزان باید این صفحه را به صورت نظام وار انجام دهند.در خصوص آموزش این صفحه به نکات زیر دقت کنید:

-  به صورت مجسم با اشیاء مختلف مثل مداد ،چینه و وسایل دیگر جمع های ترکیبی واساسی را به صورت نظام وار کار کنید

-  تعداد مورد نظر اشیاء را دریک طرف نگه دارید ؛سپس یکی یکی از یک طرف کم کنید وبه طرف دیگر اضافه کنید.

-  یک نمونه جمع های ترکیبی نظام وار را  همزمان به صورت مجسم  وروی جدول تخته سیاه  بنویسید. بین دو عدد علامت جمع نیاز نیست بگذارید.

-   دانش آموزان باید بفهمند که اگر یکی ازیک طرف کم می شود به طرف دیگر اضافه می شود.

-  یاید نظام دار بودن معنا دار باشد .بنابراین اگر برای مثال (از روی زرنگی ) عددهای یک طرف راابتدا از صفرتا آخر نوشت وبعد طرف دیگر را از کار او جلو گیری کنید.

-  در صفحه ی 87 نظام دار بودن اجباری نیست ولی آموزش نظام دار بودن را از همان صفحه مطرح کنید.

درمورد صفحه 93

 

 

- در این صفحه معرفی نماد تفریق ونوشتن عبارت جبری تفریق مورد نظر است.قبلاًمفهوم تفریق با ابزار های متفاوت مثل انگشت ،چینه وچوب خط کار شده بود.

- دانش آموز در این صفحه دو نمایش متفاوت یکی با انگشت ودیگری با اعداد را انجام می دهد

-   دانش آموز فقط دست چپ رابالا ببرد وبه تعداد انگشتان دست راست از آن کم کند (تعداد انگشتان دست راست را که کم می کنند را ازروی شکل ببینند.)

-  آموزگاران دقت داشته باشند که چون دو دست را کشیده است ؛مسئله ی انتقال پیش نیاید .این صفحه ممکن است که شُبهه ایجاد کند بنابراین نیاز به تأمل بیشتری دارد.

-   آموزگارخود انگشتان دست راست را نشان بدهد وبه دانش آموزان بگوید به تعداد انگشتانی که من نشان می دهم شما از انگشتان خود کم کنید.

منبع :پیک آموزشی

[ پنجشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۹۰ ] [ 7:16 ] [ ]
راهبردهای آموزش مربع های شگفت انگیز ( سودوکو)

 در پایه ی اول

دانلود:    راهبرد های آموزش سودوکو

[ جمعه هفتم بهمن ۱۳۹۰ ] [ 17:6 ] [ ]

آشنایی با مجموعه آموزشی ریاضی ابتدایی(کیت ریاضی)

دانلود pdF

[ سه شنبه چهارم بهمن ۱۳۹۰ ] [ 17:42 ] [ ]

دكتر عالميان، مؤلف كتاب‌هاي درسي رياضي: تلخي رياضيات را شيرين مي‌کنيم

مردي كه اصرار دارد رياضي با زندگي همه ما آميخته است و هيچ كداممان خبر نداريم، اما نه از دلتا مي‌ترسد نه از راديكال، جذر گرفتن حرفه اوست. او با خط كسري و معادلات چندمجهولي پول درمي‌آورد؛ مردي 35 ساله عضو تيم تاليف كتاب‌هاي رياضي مدرسه كه از سال 85 تا به حال براي بچه مدرسه‌اي‌ها رياضي مي‌نويسد و مسئله طرح مي‌كند تا شايد نگاهشان به دنيا عوض شود. بعدازظهر 14 آبان كه در دفتر كار دكتر وحيد عالميان، از تلخي‌هاي رياضي و معلم‌هاي نابلد و كتاب‌هاي مشكل‌ساز حرف زديم، او حرف‌هايمان را تأييد كرد اما يادمان داد به جاي غر زدن و جنگيدن با رياضي، رياضي‌وار فكر كنيم و اين پيغامش را به بچه‌ها برسانيم كه با تلاشي كه در دفتر تاليف كتاب‌ها مي‌شود از اين به بعد رياضي شيرين‌تر از هميشه مي‌شود و پرچم سفيد كارزار رياضي بزودي بالا مي‌رود.

كتاب رياضي شايد دوست نداشتني‌ترين كتابي باشد كه بيشتر دانش‌آموزان چاره‌اي جز خواندن

آن ندارند..... بقیه در ادامه

مبع


ادامه مطلب
[ یکشنبه بیست و هفتم آذر ۱۳۹۰ ] [ 14:37 ] [ ]

دانلود آزمون مداد کاغذی ریاضی کلاس اول ابتدایی

دانلود:آزمون مداد کاغذی

[ پنجشنبه بیست و چهارم آذر ۱۳۹۰ ] [ 6:52 ] [ ]
درباره وبلاگ

به نام خدا این وبلاگ آموزشی در راستای تحقق اهداف آموزشی وتربیتی وطرح همسو سازی کتب درسی با برنامه ی درسی ملی جهت افزایش مهارت شغلی آموزگاران و واطلاع رسانی به آموزگاران فعالیت می نماید ومطالب آموزشی را در قالب های مختلف ارائه می دهد.آوردن پیوند های وبلاگ به منظور تایید مطالب یا نویسنده ی آنها نیست. آموزگاران گرامی می توانند نظرات خود را در قسمت نظر ها درج نمایندویا ازطریق صندوق پستی اختصاصی درارتباط باشند.کپی وبرداشت از این وبلاگ فقط باذکر منبع مجاز است.
امکانات وب

ا
Online User